Lions Club Nitra
Image default

Ako sa rodí budúcnosť.

Naša organizácia sa v rokoch 2019 – 2020 ocitla v hlbokej existenčnej kríze. Jej príčiny nie sú neobvyklé. Dlhoročné nerešpektovanie klubových a dištriktných stanov v otázkach vzdelávania členov a kádrovej politiky viedlo k nedostatku kvalitných kádrových rezerv pre funkcie tak v kluboch i v kabinete guvernéra dištriktu. V snahe zabezpečiť funkčnosť kabinetov bolo nutné obsadzovať pozície  členmi s nedostatočnou prípravou, či členov, ktorých osobnostné vlastnosti a ciele neboli dostatočne verifikované. Následkom bol vznik rizík, ohrozujúcich samotnú podstatu organizácie. Niektorí členovia začali priestor organizácie využívať vo svoj osobný prospech. Zmenili organizačnú kultúru tak, že spôsob komunikácie, zlý prístup k riešeniu problémov polarizoval nielen kabinet, ale i samotnú členskú základňu, predovšetkým  v Slovenskej republike. Následkom bolo narušenie  vzťahov do takej miery, že mnohí členovia z organizácie odišli a iní začali svoj odchod zvažovať. Nezvládnutie vyššie uvedených rizík vyústilo v rokoch 2019 a 2020 do najhlbšej krízy v dejinách našej organizácie.

Guvernér Čestmír Koželuha prijal situáciu ako výzvu. Vytýčil základný cieľ práce kabinetu – vytvorenie podmienok na stabilizáciu dištriktu. Prvý štvrťrok bol zameraný na komunikáciu s klubmi, najmä v Slovenskej republike, s cieľom identifikovať hlavné príčiny krízy a hľadať spôsoby riešenia. Nakoľko základ argumentácie tzv. Asociačných klubov spočíval v tom období prevažne v poukazovaní na právne nedostatky organizačného usporiadania, Výbor pre konštitúciu a stanovy vypracoval  analýzu právneho stavu dištriktu. Analýza mala byť predmetom diskusie na stretnutí prezidentov klubov so sídlom v SR v Banskej Štiavnici dňa 5. 9. 2020. Diskusia na tomto stretnutí však bola predčasne ukončená tým, že zástupcovia Asociačných klubov odovzdali pánovi guvernérovi Koželuhovi Memorandum, ktorým deklarovali svoju nepríslušnosť k D122, ČR a SR a odmietnutie akejkoľvek ďalšej komunikácie s ostatnými klubmi v dištrikte a kabinetom dištriktu. Možnosti riadenia krízy sa z  dôvodu  absencie komunikácie výrazne zúžili. Právnu analýzu nájdete tu: https://www.lci-d122.org/data/editor/File/KABINET/DOKUMENTY/PravnePostavenieD122.pdf

Napriek postoju Asociačných klubov sa pán guvernér Koželuha s jeho kabinetom naďalej zaoberal hľadaním riešení. Boli identifikované tri kľúčové prvky, ktorých zmena je potrebná pre vyvedenie organizácie z krízy. Už spomínaná organizačná kultúra, organizačná štruktúra a pravidlá.

Pre zdravú organizačnú kultúru bolo nevyhnutné dosiahnuť, aby osobné ciele jednotlivcov a skupín pôsobiacich v organizácii boli totožné s cieľmi organizácie. Vznikla potreba nastaviť spôsob komunikácie a prístup k riešeniu situácií  tak, aby podporovali udržateľnosť organizácie, nie ju narúšali. Nositeľom organizačnej kultúry sú jej členovia. Zmena kultúry sa prakticky nedá dosiahnuť inak, než komunikáciou smerujúcou k náprave, obmenou členskej základne, či v extrémnom prípade vylúčením členov a skupín toxických pre udržateľnosť organizácie. Kluby združené v Asociácií nekomunikovali, pán guvernér Koželuha nemal z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti činnosti kabinetu inú možnosť, než ukončiť snahy o komunikáciu a ponechať ďalšie riešenie personálnych otázok na vlastný vývoj a na konanie Rady medzinárodných riaditeľov v rámci jej oprávnení. Rada situáciu riešila uložením úloh Lionom Morovi a Krátkemu, ako aj ich domovským klubom.  Nesplnenie uložených úloh napriek opakovane presúvanému termínu splnenia  viedlo k tomu, že  LCI zrušilo členstvo Lionovi Morovi a Krátkemu, a neskôr aj ich domovským klubom. V čase písania tohto článku Rada medzinárodných riaditeľov rozhoduje o postupe voči zvyšku Asociačných klubov.

Pre vypracovanie návrhu novej organizačnej štruktúry bolo potrebné preskúmať možnosti právnych poriadkov, pravidlá LCI upravujúce redistricting, stav spoločenskej objednávky na redistricting v kluboch, ako aj skúmanie toho, čo sú kluby ochotné pre prípadný redistricting podstsúpiť. Bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá pozostávala z viacerých analýz a prieskumu mienky klubov. Prieskum  ukázal,  že väčšina respondentov redistricting v súčasnej dobe odmietla, nie je  ochotná platiť zvýšené príspevky na dištrikt či dištriktné projekty. Zároveň väčšina respondentov pripúšťa redistricting za určitých podmienok, ktoré aj popísali. Vykonané analýzy  poukázali na to, že budúce menšie provizórne dištrikty nemajú dostatočný počet kvalifikovaných Lionov na funkcie v kabinete v nasledujúcich rokoch, ako aj oslabenie reálnej schopnosti zabezpečovať každoročne  kemp pre projekt Výmeny mládeže, či realizáciu iných dištriktných projektov. Do prieskumu sa nezapojil ani jeden z klubov združených v Asociácii, a to aj napriek tomu, že boli opakovane vyzývané na účasť.  Štúdiu uskutočniteľnosti so záverečnou správou nájdete tu: https://www.lci-d122.org/fs-rozdeleni-2021/

Kabinet sa zaoberal aj toľko pertraktovanou subjektivitou. Naša organizácia ako subjekt medzinárodného práva, používajúca logo, know-how a operačný priestor  LCI, potrebovala pre nadobudnutie plnej subjektivity okrem rozhodnutia členov a príslušných registrových orgánov Českej republiky a Slovenskej republiky predovšetkým schválenie LCI, ktoré získala dňa 6. 1. 1992. Board of Directors LCI neraz vyjadrilo, že LCI nerieši vnútorné usporiadanie dištriktov, pokým toto nie je v konflikte s pravidlami LCI. Nezaujímajú ich hranice, politické smerovanie krajín, náboženská orientácia či spôsob, akým dištrikty nadobúdajú právnu subjektivitu v domovských krajinách a či ju vôbec nadobudli. Pre LCI je podstatné dodržiavanie pravidiel LCI. Čo sa týka právnych poriadkov, za 30 rokov existencie našej organizácie síce došlo v oboch štátoch k zmenám legislatívy upravujúcej jej pôsobnosť, ale nie tak zásadným spôsobom, aby to vyvolalo nevyhnutnosť zmien organizačnej štruktúry, či ohrozilo funkčnosť organizácie. Najdôležitejším dôvodom pre zmenu organizačnej štruktúry tak zostala hoci menšinová, ale predsa neopomenuteľná, opakovaná požiadavka časti Lionov na redistricting.

Návrh novej organizačnej štruktúry, súvisiacich dokumentov, ako i návrh zmien Konštitúcie a stanov dištriktu boli v máji 2021 chválené konventom. Uvedené dokumenty nájdete tu: https://www.lci-d122.org/materialy-nove-uspor-distriktu/

Nová organizačná štruktúra vyzerá nasledovne:

Prvou zásadnou zmenou organizačného usporiadania dištriktu je prechod od vertikálneho hierarchického usporiadania do horizontálneho zmluvného usporiadania. V pôvodnej organizačnej štruktúre bol dištrikt D122, ČR a SR schválený orgánmi LCI reprezentovaný spolkom zaregistrovaným v spolkovom registri MS ČR a jeho organizačnou zložkou na území SR – organizáciou s medzinárodným prvkom, zaregistrovanou na Ministerstve vnútra SR. V novej organizačnej štruktúre organizačná zložka nie je, čím zároveň zaniká hierarchický vzťah, asociačnými klubmi prezentovaný ako vzťah podradenosti. Na miesto organizačnej zložky bolo pre realizáciu cieľov lionského hnutia dištriktu D122, ČR a SR schváleného LCI na území Slovenskej republiky založené občianske združenie zaregistrované na MV SR. Keďže dištrikt D122, ČR a SR je stále provizórnym dištriktom a nesplnil požiadavky LCI na redistricting, bude jeho činnosť naďalej pokračovať na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu preto bude dištrikt tvorený Občianskym združením, registrovaným na MV SR podľa práva slovenského a Spolkom registrovaným v ČR podľa práva českého, pričom vzťahy medzi nimi budú upravené zmluvou o spolupráci, ktorú tieto dve organizácie uzavrú ako rovnocenní partneri. Z rovnakého dôvodu budú všetky české kluby členmi tak slovenského Občianskeho združenia, ako aj českého Spolku. Takto raz a pre vždy odpadnú dôvody pre diskusie o podradenosti či nadradenosti. Stanovy, tak Občianskeho združenia ako aj Spolku, umožňujú  na základe vzájomnej zmluvy postúpiť všetky postúpenia spôsobilé kompetencie na iný orgán. Uzavretím zmluvy o spolupráci medzi Občianskym združením a Spolkom dôjde k postúpeniu uvedených kompetencií na orgány Dištriktu 122, ČR a SR, tak ako ich poznáme doteraz. Stanovy a zmluva spolu zavádzajú princíp subsidiarity, čo znamená, že pre lionskú činnosť tak bude naďalej platiť predovšetkým Konštitúcia a stanovy Dištriktu 122, ČR a SR. Pokiaľ dôjde ku konfliktu pravidiel klubu, Združenia či Spolku s pravidlami uvedenými v Konštitúcii a stanovách dištriktu platí úprava uvedená v Konštitúcii a stanovách. Úprava pravidiel uvedená v stanovách klubu, Združenia či Spolku je účinná len vtedy, ak neexistuje úprava v Konštitúcii a stanovách dištriktu.

Druhou zásadnou zmenou je zakotvenie tzv. rozväzovacích podmienok do vzájomnej zmluvy. Ich cieľom je zabezpečiť, aby sa prípadný redistricting v budúcnosti uskutočnil výhradne na základe splnenia kritérií a nie na základe vášní a emócií. Na základe pravidiel kariérneho rastu, pravidiel obmeny pozícií ako aj na základe skúseností s riadením dištriktu, od množstva pastguvernérov, sme definovali minimálny počet klubov a členov pre budúce samostatné dištrikty, potrebný pre zabezpečenie udržateľnosti novovzniknutých dištriktov. Minimálny počet 1250 lionov a 35 klubov ako podmienka pre ustanovenie riadneho dištriktu zo strany LCI totiž nie je nevyhnutnou podmienkou. Nevyhnutnou podmienkou je však kvalifikované odôvodnenie žiadosti o redistricting, a to najmä s ohľadom na udržateľnosť. Bez presvedčivého a sofistikovaného odôvodnenia totiž LCI redistricting neschváli. Najdôležitejšou požiadavkou LCI na redistricting je však požiadavka, aby k nemu došlo na základe konsenzu dosiahnutého na riadnom konvente dištriktu. Všetky tieto požiadavky zároveň tvoria aj rozväzovacie kritériá. Splnením rozväzovacích kritérií zmluva zanikne, české kluby vystúpia zo Združenia a zostanú iba vo svojom Spolku, slovenské kluby vystúpia zo Spolku a zostanú iba vo svojom Združení, a tým bude nastolený nový stav bez nutnosti zložitých právnych zmien.

Uvedenou organizačnou štruktúrou, súvisiacimi právnymi dokumentmi a novou Konštitúciou a stanovami dištriktu sa pripravil základ pre budúci život v dištrikte. O tom, aký pevný je tento základ a čo sa na tomto základe vybuduje, rozhodne budúca aktivita členov hnutia. Základ sám o sebe nestačí. Členovia hnutia môžu prispieť tým, že sa viac budú zaujímať o dianie v dištrikte, budú  sa zúčastňovať spoločných projektov,  spoločenských akcií a rozvíjať vzťahy medzi klubmi. Oboznámia sa s pravidlami upravujúcimi klubovú a dištriktnú činnosť. Budú sa aktívne zapájať do diania, ale i do funkcií v dištrikte. Taktiež tým, že budú presadzovať primeranou formou dodržiavanie pravidiel tak formálnych ako aj neformálnych a dbať, aby sa v zárodku odstraňovali všetky nedorozumenia a potenciálne problémy slušnou, ale účinnou komunikáciou. Jedným z našich problémov je aj to, že všetci sme boli, či stále sme, vo svojom profesnom živote v rôznych vysokých funkciách a tí, čo neboli vo vysokých, tak boli ešte vo vyšších. Mnohí sme si zvykli na to, že máme asistentov, ba celé útvary ľudí na zabezpečovanie realizácie vytýčených cieľov. Odrazom tejto skutočnosti je to, že na spoločných zasadnutiach v kluboch, ale aj orgánoch dištriktu, padá množstvo dobrých návrhov, čo by sa mohlo a malo urobiť. Absentujú však osobné iniciatívy. Musíme si uvedomiť, že tu nie sme šéfovia. Tu sme všetci sebe sami aj asistenti. Tí, ktorí ešte absolvovali vojenskú službu  pamätajú na formuláciu „velím si sám….“ Dúfam, že dôjde k takej zmene kultúry správania sa členov, kde každý, kto prinesie návrh, sa zároveň jeho realizácie zhostí či už sám, alebo so svojimi priateľmi lionmi, či zostaví realizačnú skupinu a bude jej tútorom.  

O životaschopnosti nášho dištriktu rozhodnú činy jeho členov. Po vytvorení vyššie uvedených základov by pre budúcich guvernérov mala byť hlavnou výzvou personálna a kádrová politika a práca s členskou základňou.

S pozdravom We serve,

JUDr. Ing.  Jaroslav Dobiš, PhD.,  LC Nitra

Predseda výboru pre štúdiu uskutočniteľnosti

Člen výboru pre konštitúciu a stanovy

GST koordinator dištriktu D122 ČR a SR

1. Viceprezident LC Nitra

Koordinátor programu výmeny mládeže LC Nitra

Podobné

Vianočný punč 2022

LCNitra

Členská schôdza 17. 5. 2022

LCNitra

Festival priateľstva Plzeň 2021

LCNitra