Lions Club Nitra
Image default

Reportáž: XXIX. Konvent D122 ČR a SR v Nitre

PROGRAM XXIX. KONVENTU, NITRA 21.5. 2022
Registrácia delegátov a overenie mandátov od 8.00 do 9.30 hod.
Otvorenie a slávnostná časť konventu od 10.00 do 11.30
Obed od 11.30 do 12.55
Pracovná časť konventu od 13.00 do 16.00
Slávnostná časť:

 1. Otvorenie konventu, privítanie delegátov a hostí, program slávnostnej časti
 2. Pozdravy hostí
 3. Správa guvernéra o stave dištriktu
 4. Vyznamenanie a ocenenie Lionov za mimoriadne aktivity a prínos k lionskému hnutiu
 5. Krátky kultúrny program
  Pracovná časť:
 6. Oznámenie o zložení výborov konventu a schválenie programu pracovnej časti konventu
 7. Kontrola plnenia uznesení XXVIII. konventu
 8. Správa revízorov účtov k hospodáreniu Dištriktu 122 za lionský rok 2020/ 2021
 9. Udelenie absolutória IPDG Čestmírovi Koželuhovi
 10. Schválenie zmien Konštitúcie a Stanov LCI D122 – ČR a SR
 11. Správa predsedu nominačného výboru
 12. Predstavenie kandidátov na DG, 1.VDG a 2. VDG pre lionský rok 2022-2023
 13. Voľba guvernéra dištriktu, 1.VDG a 2. VDG pre lionský rok 2022-2023
 14. Voľba revízorov účtov
 15. Správa pokladníka o predbežnom hospodárení Dištriktu 122 v lionskom roku 2021-2022
 16. Súhrnná správa o dištriktných aktivitách a projektoch
 17. Vyhlásenie výsledkov voľby DG a 1.VDG a 2. VDG pre lionský rok 2022-2023, vystúpenie zvolených
  kandidátov
 18. Schválenie rozpočtu Dištriktu 122 na lionský rok 2022-2023
 19. Prezentácia a voľba miesta organizovania XXX. konventu Dištriktu 122 v roku 2023
 20. Diskusia
 21. Schválenie uznesenia XXIX. Konventu Dištriktu 122
 22. Ukončenie konventu

Podobné

XXIX. Konvent D122 ČR a SR v Nitre 2. deň

LCNitra

XXIX. Konvent D122 ČR a SR v Nitre 1. deň

LCNitra

Členská schôdza 17. 5. 2022

LCNitra